ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 15 માર્ચ 2023,ધોરણ 8 પાસ થી ગ્રેજ્યુએટ સુધીની નોકરીની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 15 માર્ચ 2023 :gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત ના ઉમેદવારો માટે pdf જાહેર કરવા માં આવે છે આ pdf માં ૮ પાસ …

Read more

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023 , 500 જગ્યા ઓ માટે ફોર્મ ભરાવાના શરુ @ bankofbaroda.in

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023 :બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરારના આધારે એક્વિઝિશન ઓફિસર્સ (AO) ની ભરતી માટે નવીનતમ નોટિફિકેશન બહાર પાડી …

Read more

સ્ટાફ સીલેકશન કમીશન ભરતી 2023, 5369 જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી

SSC Recruitments 2023: સ્ટાફ સીલેક્શન કમીશન એ કેંદ્રીય ધોરણે વિવિધ સરકારી ભરતીઓ કરવાનુ કામ કરે છે. તાજેતર માં સ્ટાફ સીલેકશન કમીશન દ્વારા 5369 જગ્યાઓ માટે …

Read more

10 પાસ યંત્ર ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં ભરતી ,5458 જગ્યા માટે બમ્પર ભરતી

10 પાસ યંત્ર ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં ભરતી : તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી 10 પાસ યંત્ર ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં ભરતી …

Read more

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023, છેલ્લી તારીખ 07/03/2023,@jobs.rnsbindia.com

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023 : તાજેતર માં રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023 દ્રારા વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે આ ભરતી …

Read more

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023, બેંક માં નોકરી લેવાની ઉતમ તક@ bankofbaroda.in

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023 :બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરારના આધારે એક્વિઝિશન ઓફિસર્સ (AO) ની ભરતી માટે નવીનતમ નોટિફિકેશન બહાર …

Read more

10 પાસ / ITI : VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023, અરજી કરવા ની છેલ્લી તારીખ 13 માર્ચ, 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 : તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આ ભરતી VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 એટલે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ …

Read more