ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 22 માર્ચ 2023,ધોરણ 8 પાસ થી ગ્રેજ્યુએટ સુધીની નોકરીની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 22 માર્ચ 2023:gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત ના ઉમેદવારો માટે pdf જાહેર કરવા માં આવે છે આ pdf માં ૮ પાસ થી …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 15 માર્ચ 2023,ધોરણ 8 પાસ થી ગ્રેજ્યુએટ સુધીની નોકરીની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 15 માર્ચ 2023 :gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત ના ઉમેદવારો માટે pdf જાહેર કરવા માં આવે છે આ pdf માં ૮ પાસ …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 08 માર્ચ 2023, ધોરણ 8 પાસ થી ગ્રેજ્યુએટ સુધીની નોકરીની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 08/03/2023: gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત ના ઉમેદવારો માટે pdf જાહેર કરવા માં આવે છે આ pdf માં ૮ પાસ થી કોલેજ સુધી …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 22/02/2023, ૮ પાસ થી કોલેજ સુધી ની સરકારી નોકરી ની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 22/02/2023 : gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત ના ઉમેદવારો માટે pdf જાહેર કરવા માં આવે છે આ pdf માં ૮ પાસ થી કોલેજ …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 15/02/2023, ૮ પાસ થી કોલેજ સુધી ની નોકરી ની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 08/02/2023 : gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત સમચાર ની pdf જાહેર કરવા માં આવે છે આ pdf માં ૮ પાસ થી કોલેજ …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 08/02/2023, ૮ પાસ થી કોલેજ સુધી ની નોકરી ની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમચાર 08/02/2023 : ગુજરાત સરકાર દ્રારા બેરોજગાર યુવાનો માટે દર અઠવાડિયે એક સમાચાર પત્રક બહાર પાડવામાં આવે છે આ સમાચાર પત્રક માં ધોરણ …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમચાર 01/02/2023, ૮ પાસ થી કોલેજ સુધી ની નોકરી ની માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમચાર 01/02/2023 :gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત સમચાર ની pdf જાહેર કરવા માં આવે છે આ pdf માં ૮ પાસ થી કોલેજ …

Read more