જુનિયર ક્લાર્ક મોક ટેસ્ટ 1,જુનિયર ક્લાર્કની તૈયારી કરો ઘરે બેઠા આપી ટેસ્ટ

જુનિયર ક્લાર્ક મોક ટેસ્ટ 1 :જુનિયર ક્લાર્ક મોક ટેસ્ટ આપી ચકાશો તમારું નોલેઝ કેટલું પાક્કું છે :જેમાં ૨૦ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહોojas-bharti.comસાથે. આ ક્વિઝ તમને પસંદ આવી હોય તો શેર કરી કમેંટ કરો. ધન્યવાદ.

જુનિયર ક્લાર્ક મોક ટેસ્ટ 1

ubject:MIX
Quiz number:1
Question:20
Type:MCQ

નીચે થી તલાટી મોક ટેસ્ટ નો 10 મો ટેસ્ટ આપો.

[qsm quiz=1]

Leave a Comment