જુનિયર ક્લાર્ક પેપર PDF 2023 ડાઉનલોડ કરો (09-04-2023)

જુનિયર ક્લાર્ક પેપર PDF 2023 : ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા આજે તારીખ (09-04-2023) ના રોજ જુનિયર ક્લાર્ક ની પરીક્ષા નું આયોજન કરવા માં આયુ હતું જેમાં 9 લાખ થી વધુ વિધાથી મિત્રો એ પરીક્ષા આપી છે . આ લેખ માં આજે લેવાનાર જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્ન પેપર 2023 Pdf આપવામાં આવી છે .

જુનિયર ક્લાર્ક પેપર PDF 2023

જાહેરાત ક્રમાંક૧૨/૨૦૨૧-૨૨
પોસ્ટ ટાઈટલJunior Clerk Paper Solution 2023
પોસ્ટ નામજુ.ક્લાર્ક પેપર સોલ્યુશન
પોસ્ટજુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબી)
કુલ જગ્યા1100+
તલાટી પરીક્ષા તારીખ 202309-04-2023
સત્તાવાર વેબ સાઈટgpssb.gujarat.gov.in
જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્ન પેપર 2023 PDF

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023

OJAS GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023 (જુનિયર ક્લાર્ક / એકાઉન્ટ ક્લાર્ક) માટે શોધ કરી રહેલા ઉમેદવારો યોગ્ય જગ્યાએ છે. તેથી, ઉમેદવારોએ આ GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્ન પેપર સોલ્યુશન 2023 જાણવા માટે અન્ય સાઇટ પર સમય બગાડવો નહીં. GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023 લિંક ટૂંક સમયમાં નીચેના પેજ OJAS ભારતી પર ઉપલબ્ધ છે.

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્ન પેપર 2023અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment