તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017, PDF ડાઉનલોડ કરો

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 : તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક ની કરતા તમામ મિત્રો ને ખબર જ હશે કે તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા ની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે . તો લેખ માં વિધાથી મિત્રો ને મદદ મળે તે હેતુ થી તલાટી ના જુના પપેર આપવા આવ્યા છે

GPSSB તલાટી પરીક્ષા પેટર્ન 2022

પરીક્ષાનું નામતલાટી (પંચાયત સેક્રેટરી)
પરીક્ષા મોડઑફલાઇન
પ્રશ્નોનો પ્રકારME|CQ
પ્રશ્નોની સંખ્યા100
ગુણની સંખ્યા100
સમય અવધિ60 મિનિટ
નેગેટિવ માર્કિંગ0.33 ગુણ

GPSSB તલાટી સિલેબસ 2022

વિષયનું નામમાર્ક્સપરીક્ષા માધ્યમસમય
સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન*50ગુજરાતી60 મિનિટ (1 કલાક)
ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા20ગુજરાતી
અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ભાષા20અંગ્રેજી
સામાન્ય ગણિત10ગુજરાતી
કુલ ગુણ100

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017

Revenue Talati Old Exam Paper 2010Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2014Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015 (surat)Question Paper Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015(panchmahal) download  
Talati Old Exam Paper 2015 (banaskatha)download  
Talati Old Exam Paper 2016Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2017Question Paper | Answer Key

Leave a Comment