આજના સોના-ચાંદીના ભાવ 12માર્ચ 2023 ,જાણો શું છે તમારા શહેરના આજના તાજા ભાવ.

આજના સોના-ચાંદીના ભાવ 12માર્ચ 2023 : હેલ્લો મિત્રો સુ તમે પણ સોનું ખરીદ વન શોખીન છો તો તમારી માટે આજે હંમે સોના-ચાંદીના ભાવ લઇ ને આવ્યા છીએ આ ભાવ તારીખ 12માર્ચ 2023 રોજ ભાવ ઉપર નીચે હોઈ સકે છે તેથી વેબસાઈટ વિસિત કરતા રહેવું .

આજના અમદાવાદના 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ( 12 માર્ચ )

1 ગ્રામ₹5,220
8 ગ્રામ₹41,760
10 ગ્રામ₹52,200
100 ગ્રામ₹5,22,000

આજના અમદાવાદના 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ( 12 માર્ચ )

1 ગ્રામ₹5,694
8 ગ્રામ₹45,552
10 ગ્રામ₹56,940
100 ગ્રામ₹5,69,400

આજના અમદાવાદના ચાંદીના ભાવ ( 12 માર્ચ )

1 ગ્રામ₹ 65.70
8 ગ્રામ₹ 525.60
10 ગ્રામ₹ 657
100 ગ્રામ₹ 6,570
1 કિલો₹ 65,700

Note :આ લેખ તમને માહિતી મળી રહે તે હેતુ થી લખવામાં આવે છે. Ojas-bharti.com દ્રારા અનેક સ્ત્રોત દ્રારા માહિતી એકત્રિત કરી લખવામાં આવે છે,તેથી હમેશા માહિતી ને સતાવાર વેબસાઈટ અથવા અધીકુત વિભાગથી પુષ્ઠી કરવી.કોઈ પણ માહિતી માટે Ojas-bharti.com કોઈ પણ જવાબદારી લેતી નથી.

Leave a Comment